Designed by Freepik

Algemene voorwaarden Nieuwegeinse Golfacademie


1. Toepasselijkheid
a.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Nieuwegeinse Golfacademie en op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd.
b.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Deel 1: Lidmaatschap Nieuwegeinse Golfacademie

2. Lidmaatschap persoonlijk
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

3. Prijs en betaling
a.De kosten verbonden aan het lidmaatschap dienen jaarlijks middels een pinbetaling of bankoverschrijving te worden voldaan.
b.Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende lidmaatschapen en voor het lid eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. De door Nieuwegeinse Golfacademie opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat Nieuwegeinse Golfacademie dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt.

4. Duur van het lidmaatschap
a.Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de betaling.
b.Het lidmaatschapen wordt afgesloten per kalenderjaar en loopt van rechtswege af op 31 december van het betreffende jaar.
c.Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door het lid is niet mogelijk.

5. Beëindiging van het lidmaatschap door Nieuwegeinse Golfacademie
Nieuwegeinse Golfacademie kan een lidmaatschap per direct opzeggen in één van de onderstaande gevallen:
a.Zonder waarschuwing vooraf indien een lid de voorwaarden en/of reglementen van Nieuwegeinse Golfacademie en/of de Nieuwegeinse Golfclub ernstig en/of herhaaldelijk schendt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
b.Zonder waarschuwing vooraf indien een lid zich misdraagt jegens andere leden, medewerkers van Nieuwegeinse Golfacademie en/of De Nieuwegeinse Golfclub en/of derden aanwezig op de Nieuwegeinse Golfclub , bijvoorbeeld door incorrect, ruw of agressief gedrag te vertonen. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
c.Zonder waarschuwing vooraf indien een lid opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Nieuwegeinse Golfacademie, De Nieuwegeinse Golfclub, medewerkers of overige contractanten. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.

6. Activiteiten Nieuwegeinse Golfacademie
a. Leden van de Nieuwegeinse Golfacademie kunnen gratis deelnemen aan activiteiten van de Nieuwegeinse Golfacademie, tenzij anders aangegeven.
b. Leden dienen in te schrijven voor deelname aan activiteiten.
c. Leden hebben geen voorrang op niet-leden voor deelname aan activiteiten.
d. Voor activiteiten kan een maximaal aantal deelnemers gelden. Leden hebben geen recht op deelname aan activiteiten. indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt kan deelname worden geweigerd.

7. Annulering activiteiten Nieuwegeinse Golfacademie
Annuleren voor activiteiten van de Nieuwegeinse Golfacademie waarvoor het lid zich heeft opgegeven kan kosteloos per e-mail of telefonisch tot 48 uur van tevoren. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Deel 2: Cursussen, privé-lessen, kennismakingslessen en clinics

7. Cursussen
a.Cursussen worden gegeven op van te voren vastgestelde data.
b.Nieuwegeinse Golfacademie is vrij om data te wijzigen indien zij dit nodig acht.
c.Gemiste lesdagen worden niet gerestitueerd.
d.Betaling vindt plaats d.m.v. pinbetaling, bankoverschrijving of contante betaling en dient op uiterlijk de eerste lesdag te zijn ontvangen door de Nieuwegeinse Golfacademie.
e.Annuleren voor de cursus kan kosteloos tot 1 week voor startdatum van de cursus en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

8. Privé-lessen
b.Betaling vindt direct na de les bij de golfprofessional plaats d.m.v. pinbetaling of contante betaling, tenzij de les vooraf is betaald met iDeal.
c.Annuleren voor de privé-les kan kosteloos per e-mail of telefonisch tot 48 uur van tevoren. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
d.Indien de golfprofessional verhinderd is door ziekte, privéomstandigheden of overmacht zal in overleg met de lesklant de privé-les worden verzet, geannuleerd of door een andere golfprofessional worden gegeven.

9. Kennismakingslessen
a.Een persoon kan slechts 1x per 3 jaar gebruik maken van een gratis kennismakingsles.
b.Kennismakingslessen worden kosteloos gegeven op van te voren vastgestelde data.
c.Nieuwegeinse Golfacademie is vrij om data te wijzigen indien zij dit nodig acht.

10. Clinics
a.Clinics worden op aanvraag gegeven voor een besloten groep.
b.Betaling vindt direct na de clinic plaats d.m.v. pinbetaling of contante betaling bij de receptie van de Nieuwegeinse Golfclub.
c.Annuleren voor de clinic kan kosteloos tot 2 weken van tevoren en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Deel 3: Algemene bepalingen

11. Gedrag van leden en klanten

a.Leden en klanten zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke Nieuwegeinse Golfacademie biedt.
b.Leden en klanten zullen te allen tijde zich in kennis stellen van de reglementen van de golfparken waar Nieuwegeinse Golfacademie gebruik van maakt, dan wel met lidmaatschapshoud(st)ers bezoekt, en zich strikt houden aan deze regels.
c.Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Nieuwegeinse Golfacademie en/of De Nieuwegeinse Golfclub, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende lid / klant.
d.Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd en Nieuwegeinse Golfacademie is in dat geval gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Een lid / klant kan alsdan tijdelijk de toegang tot de terreinen en faciliteiten van de Nieuwegeinse Golfclub worden ontzegd. Overtreding van deze gedragsregels kan alsmede leiden tot beëindiging van het lidmaatschap als omschreven in artikel 5.
e.Het is een lid / klant niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van Nieuwegeinse Golfacademie indien hij/zij onder invloed is van alcohol, drugs of geestverruimende middelen.
f.Elke lid / klant dient op de hoogte te zijn van het geldende baanreglement van De Nieuwegeinse Golfclub.

12. Aansprakelijkheid
a.Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Nieuwegeinse Golfacademie en/of De Nieuwegeinse Golfclub .
b.Nieuwegeinse Golfacademie en/of De Nieuwegeinse Golfclub wijst iedere aansprakelijkheid van de hand voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

13. Privacy statement
a.Het Privacy Beleid Nieuwegeinse Golfclub is van toepassing. Deze is te vinden op: https://nieuwegeinsegc.nl/privacy.php.

14. Overige zaken
a.Nieuwegeinse Golfacademie en/of De Nieuwegeinse Golfclub behoudt zich het recht voor de openingstijden van het golfcomplex aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
b.Nieuwegeinse Golfacademie is gerechtigd, indien daartoe uit noodzaak toe bestaat, de onderhavige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/ of aan te vullen.